Menu
Herran pääsiäisenä

122

Pääsiäisstikiirat, uusi käännös
Nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajaantu­vat! | Nyt on meille pyhitetty pääsiäi­nen koittanut, | uusi, pyhä pääsi­äi­­­nen, | salainen pääsiäinen, | kaikkein kun­nial­­li­sin pääsiäinen, | Pääsiäis­ka­ritsa Kristus, Va­pah­taja, | viaton Pääsiäiskarit­sa, | suuri pää­si­äi­­nen, | uskovien pääsiäi­nen, | pääsiäi­nen, jo­ka on meille paratiisin oven avan­nut, | pää­siäi­nen, | joka kaikki usko­vat pyhit­tää.
Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tu­­len hohteessa, niin sinä hajota heidät! |Hy­vää sa­nomaa tuovat ­naiset, | kiiruhtakaa ker­tomaan näkemästänne Sii­onille: | ”Ota meiltä vas­taan Kris­tuksen ylös­nousemisen ilosa­no­ma. | Riemuitse, | rakenna riemujuhla, Je­ru­sa­­­lem, | näh­tyäsi Kuninkaan Kristuksen | yl­kä­­nä tulevan ulos haudasta.”
Niin hukkukoot jumalat­to­mat Jumalan kas­vojen edestä mutta vanhurskaat rie­muit­koot!| Tultuaan varhain aamulla | Elä­mänan­tajan hau­dalle | yrttejä kantavat naiset | löysivät ki­vel­­lä istuvan enkelin, | joka julis­ti heille sa­no­­man:| ”Miksi te etsitte Elävää kuol­leiden jou­kos­ta? |
Miksi itkien haette Katoamatonta katoavaisuudesta? | Menkää ja il­moittakaa tämä hänen ope­tus­lap­silleen!”
Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloit­kaamme ja riemuit­kaamme tänä päivänä! | Oi ihana pääsiäinen! | Oi pääsi­äinen, | Herran pää­siäinen! | Jalo pääsiäis­juhla on meille tul­lut.| Oi pääsiäi­nen! | Syleil­käämme ilosta toinen toistamme. | Oi pääsiäinen! | Murhees­ta va­paaksi pää­seminen! | Sillä tänään haudas­ta | aivan kuin häähuo­neesta | tuli ulos kun­niansa lois­tossa Kristus | ja täytti ilolla nai­set sanoen heille: | ”Ilmoitta­kaa tämä apos­toleille!”
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. |
Ylösnousemisen päivä! | Viet­tä­käämme kirkas­ta riemujuhlaa | ja syleil­käämme toinen tois­tamme. | Veljet, | sano­kaamme vihol­li­sil­lemmekin: | ”Antakaamme kaik­ki ylösnouse­misen tähden anteek­si | ja näin laulakaam­me: |
Kristus nousi kuolleista, | kuo­lemalla kuole­man voitti | ja hau­doissa ole­ville elämän antoi.”