Menu

Olet kategoriassa ‘Herran pääsiäisenä’

119

Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti | ja haudoissa oleville elämän antoi.
Kreikaksi:
Hristós anésti ek nekrón, | thanáto thánaton patísas, | ke tis en tis mnímasi zoín ha­risámenos.
Slaaviksi:
Hristós voskrése iz smértvih, | smértiju smért popráv, | i suúshim vo grobéh zhivót darováv.
Ruotsiksi:
Kristus är uppstånden från de döda, | med döden övervann han döden, | och åt dem som äro i gravarna gav han liv.
Karjalaksi:
Hristos nouzi kuollielois, | kuolendal kuolendan voitti, | da haudolois olijoile elon andoi.
Koltansaameksi:
Kristõs kaggõõđi jaʹmmjest, | jääʹmeeʹl jääʹmmem
vueiʹti | da ääuʹdin åårjid jieʹllem uuʹdi.
Englanniksi:
Christ is risen from the dead, | trampling down death by death, | and upon those in the tombs bestowing life.
Viroksi:
Kristus on surnust ülestõusnud, | surmaga surma maha tallanud, | ja neile kes hauas olit, elu kinkinud.

120

Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan, | mutta sinä myös helvetin voiman kukistit. | Si­nä, Kristus Juma­la, nousit voittajana kuol­leista. | Mir­han­tuojille sanoit: ”I­loitkaa.” | Apos­to­leillesi annoit rau­han | ja lan­genneille ylös­nouse­misen
8. säv.

121

Enkeli huusi armoitetulle: | ”Puhdas Neit­syt, iloitse! | Ja taaskin sanon: Iloitse!| Poikasi nousi | kolman­tena päivänä haudasta| ja herätti kuolleet haudoista. | Ihmiset, rie­muitkaa!”
”Loista, sinä uusi Jerusalem, | loista kirkasta valoa, | sil­lä Herran kunnia | on ylitsesi koit­tanut. | Riemuitse, riemuitse nyt, | riemuitse ja ihas­tu, Siion, | ja sinäkin, puh­das Jumalansynnyttäjä, iloitse | si­nun synnyttämäsi ylös­nousemi­ses­ta!”

122

Pääsiäisstikiirat, uusi käännös
Nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajaantu­vat! | Nyt on meille pyhitetty pääsiäi­nen koittanut, | uusi, pyhä pääsi­äi­­­nen, | salainen pääsiäinen, | kaikkein kun­nial­­li­sin pääsiäinen, | Pääsiäis­ka­ritsa Kristus, Va­pah­taja, | viaton Pääsiäiskarit­sa, | suuri pää­si­äi­­nen, | uskovien pääsiäi­nen, | pääsiäi­nen, jo­ka on meille paratiisin oven avan­nut, | pää­siäi­nen, | joka kaikki usko­vat pyhit­tää.
Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tu­­len hohteessa, niin sinä hajota heidät! |Hy­vää sa­nomaa tuovat ­naiset, | kiiruhtakaa ker­tomaan näkemästänne Sii­onille: | ”Ota meiltä vas­taan Kris­tuksen ylös­nousemisen ilosa­no­ma. | Riemuitse, | rakenna riemujuhla, Je­ru­sa­­­lem, | näh­tyäsi Kuninkaan Kristuksen | yl­kä­­nä tulevan ulos haudasta.”
Niin hukkukoot jumalat­to­mat Jumalan kas­vojen edestä mutta vanhurskaat rie­muit­koot!| Tultuaan varhain aamulla | Elä­mänan­tajan hau­dalle | yrttejä kantavat naiset | löysivät ki­vel­­lä istuvan enkelin, | joka julis­ti heille sa­no­­man:| ”Miksi te etsitte Elävää kuol­leiden jou­kos­ta? |
Miksi itkien haette Katoamatonta katoavaisuudesta? | Menkää ja il­moittakaa tämä hänen ope­tus­lap­silleen!”
Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloit­kaamme ja riemuit­kaamme tänä päivänä! | Oi ihana pääsiäinen! | Oi pääsi­äinen, | Herran pää­siäinen! | Jalo pääsiäis­juhla on meille tul­lut.| Oi pääsiäi­nen! | Syleil­käämme ilosta toinen toistamme. | Oi pääsiäinen! | Murhees­ta va­paaksi pää­seminen! | Sillä tänään haudas­ta | aivan kuin häähuo­neesta | tuli ulos kun­niansa lois­tossa Kristus | ja täytti ilolla nai­set sanoen heille: | ”Ilmoitta­kaa tämä apos­toleille!”
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. |
Ylösnousemisen päivä! | Viet­tä­käämme kirkas­ta riemujuhlaa | ja syleil­käämme toinen tois­tamme. | Veljet, | sano­kaamme vihol­li­sil­lemmekin: | ”Antakaamme kaik­ki ylösnouse­misen tähden anteek­si | ja näin laulakaam­me: |
Kristus nousi kuolleista, | kuo­lemalla kuole­man voitti | ja hau­doissa ole­ville elämän antoi.”

Pääsiäisstikiirat, vanha käännös (ei löydy enää painetusta versiosta 15. painoksesta lähtien)
Nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajotetaan! | Nyt on meille pyhitetty pääsiäinen tullut, | uusi, pyhä pääsiäinen, | salainen pääsiäinen, | kaikkein kunniallisin pääsiäinen, | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja, | viaton Pääsiäiskaritsa, | suuri pääsiäinen, | uskovaisten pääsiäinen, | pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut, |
pääsiäinen, | joka kaikki uskovaiset pyhittää.
Niin kuin savu hajoaa, niin sinä hajota heidät! | Nähtyänne näyn | tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | ”Ota meiltä vastaan Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma. | Riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan Kristuksen |
ylkänä tulevan ulos haudasta.
Hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä | mutta vanhurskaat riemuitkoot!| Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset |löysivät kivellä istuvan enkelin, | joka julisti heille sanoman:| ”Miksi te etsitte Elävää kuolleitten joukosta? | Miksi itkien haette Turmeltumatonta turmeluksesta? | Menkää | ja ilmoittakaa tämä hänen opetuslapsillensa!”
Tämä on se päivä, jonka Herra teki; | iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä! | Oi ihana pääsiäinen! | Oi pääsiäinen, | Herran pääsiäinen! | Jalo pääsiäisjuhla on meille tullut. |
Oi pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme. | Oi Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! | Sillä tänään haudasta | aivan kuin jostakin juhlamajasta | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla naiset sanoen heille: | ”Ilmoittakaa tämä apostoleille!”
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle | nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Ylösnousemisen päivä!| Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme toinen toistamme. | Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | ”Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin huutakaamme: |
Kristus nousi kuolleista,| kuo­lemalla kuole­man voitti | ja hau­doissa ole­ville elämän antoi.”

123

Naiset, jotka Marian kanssa oli­vat, | ennättivät ennen aamua hau­dalle. | He näkivät kiven pois siitä vieritetyn | ja kuulivat enke­lin sa­novan: | ”Miksi te iankaikkisessa valossa asuvaa | etsitte kuol­leiden joukosta niin kuin ihmis­tä? | Katsokaa käärin­liinoja. | Men­kää kii­reesti ja julistakaa maa­il­malle, | että herännyt on kuolleista Herra, joka on kuole­man kuolettanut, | sil­­lä hän on Jumalan Poika, ihmiskunnan pelas­tus.”
8. säv.